AAA

Hold Ctrl (PC) eller Cmd (Mac)-tasten nede. Trykk på minus (-) for å forminske eller pluss (+) for å forstørre.

laks

Fiskeri og Havbruk | Forslag om laksevekst - Utkast til tildelingsforskrift og høringsnotat er publisert

Havbruksnæringen er for tiden gjenstand for betydelige endringer i det gjeldende regulatoriske rammeverket. Det nye systemet for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett («trafikklyssystemet») ble etablert i medhold av produksjonsområdeforskriften med virkning fra 15. oktober 2017. Produksjonsområdeforskriften inndeler kysten i 13 produksjonsområder, og avhengig av om miljøpåvirkningen fra akvakultur på villfisk innenfor et produksjonsområde vurderes som uakseptabel (rød), moderat (gul) eller akseptabel (grønn), kan departementet henholdsvis nedjustere, opprettholde eller gi tilbud om økt produksjonskapasitet.

Som nærmere beskrevet i vårt nyhetsbrev av 30. oktober 2017, tilgjengelig HER, offentliggjorde Nærings- og fiskeridepartementet i slutten av oktober hvilke produksjonsområder som vil tilbys vekst.

Den 6. november 2017 sendte Nærings- og fiskeridepartementet ny tildelingsforskrift for 2017/2018 på høring. Tildelingsforskriften viser hvordan departementet ser for seg å tildele veksten, herunder fordelingen mellom tildeling av vekst på eksisterende tillatelser og gjennom utstedelse av nye tillatelser.

Høringsprosessen og utkastet til ny tildelingsforskrift er nærmere redegjort for i vårt nyhetsbrev av 7. november 2017, tilgjengelig HER.