AAA

Hold Ctrl (PC) eller Cmd (Mac)-tasten nede. Trykk på minus (-) for å forminske eller pluss (+) for å forstørre.

Aktuelt

BAHR

Det tar tid å skape en relasjon. Klienter har sagt at BAHRs oppdragstilnærming og evne til å tilpasse seg deres spesielle behov og arbeidsmåte, er de egenskaper det er vanskeligst å erstatte.

Ikke best for alle, men aller best for noen

Førsteklasses juridiske råd betraktes som en selvfølge, mens dialog og dynamikk i samarbeidet er mindre opplagt. Slike uttalelser gir oss inspirasjon til å strekke oss ytterligere.

En virksomhet møter ikke nye, krevende juridiske utfordringer hver dag. Når det skjer, er det viktig at alle parter vet hva de skal gjøre og hvilken rolle de har. Dynamikk og langsiktighet i relasjonen er sentrale suksesskriterier for sluttresultatet.

Dagens BA‑HR er et resultat av planmessig, jevn vekst over tid som har gitt muligheter til å utvikle og forankre en sterk intern kultur. Som for gode klientrelasjoner, krever en god bedriftskultur kontinuitet og vedlikehold - vår er basert på respekt, teamarbeid og partnernes likedeling. Ingen økonomiske egeninteresser eller andre utenforliggende forhold skal komme i veien for at den eller de personene som har de beste kunnskaper og forutsetninger håndterer det aktuelle oppdraget. Like fullt er det alltid en partner som er primærkontakt, som følger opp relasjonen og som har oversikt over alle løpende saker for klienten.

Vi satser på de sentrale deler av forretningsjussen, og det er noen fagområder vi ikke dekker. Man blir best på det man gjør mest. Og vi tror de beste resultater oppnås gjennom involvering og samhandling blant dedikerte mennesker – både mellom klientens representanter og oss, og internt i BAHR teamet.

Fakta:

  • Etablert 1966 i Oslo
  • Rendyrket, forretningsjuridisk praksis
  • Ca. 130 jurister, hvorav nær 40 partnere
  • Sterk firmakultur med likedelingsmodell
  • Norsk rett, internasjonal tilnærming
  • Uavhengig og selvstendig, internasjonalt nettverk ved behov

 

CSR

Vi i BAHR er opptatt av vår rolle og bidrag i en sammenheng utover daglig advokatvirke og ordinær oppdragshåndtering. Samfunnsansvar er både et individuelt og et firmamessig anliggende. Som advokater arbeider vi for å “fremme rett, og hindre urett”. Det gjør det naturlig å se vårt virke i en større sammenheng.

Vi bidrar på ulike vis for å fremme faglig utvikling i samarbeid med Universitet i Oslo, dels gjennom å holde foredrag ved Universitetet, arrangere seminarer for studenter, eller ved å yte økonomisk bidrag til finansiering av en stilling for en vitenskapelig assistent.

I utvalgte tvistesaker bistår vi på pro bono grunnlag, ikke sjelden på vegne av veldedige organisasjoner og institusjoner, men også for bedrifter eller enkeltmennesker. Vi søker å involvere firma og medarbeidere i passende prosjekter der vi kan bidra med vår kjernekompetanse til å fremme utvikling av samfunnstjenlig virksomhet eller ivareta rettigheter som settes under press.

BAHR er en av støttespillerne til talentprogrammet "Young Ambassadors" for interesserte og engasjerte gymnasiaster (se www.youngambassadors.no). Vårt bidrag er avholdelse av seminarer og foredrag, vi stille med mentorer og bidrar med juridisk bistand ved behov. Vi yter også juridisk bistand til "Business for Peace Foundation", en stiftelse med sete i Oslo som arbeider for å fremme etisk og ansvarlig forretningsvirksomhet globalt (se www.businessforpeace.com)

Vi støtter opp om vårt nærmiljø og kulturopplevelser ved vårt bidrag til og samarbeid med Astrup Fearnley Museet (se www.astrupfearnleymuseet.no)