AAA

Hold Ctrl (PC) eller Cmd (Mac)-tasten nede. Trykk på minus (-) for å forminske eller pluss (+) for å forstørre.

Om BA-HR2

CSR

I BAHR ønsker vi å bidra i et større helhetsperspektiv enn bare den daglige, løpende tjenesteyting.

BAHR og Corporate Social Responsibility

Derfor har vi fokus på Corporate Social Responsibility (CSR), på norsk bedriftens samfunnsansvar. Samfunnsansvar er både et individuelt og et firmamessig anliggende. Som advokatfirma arbeider vi for å “fremme rett, og hindre urett” og ser derfor nytten av aktive CSR-tiltak. Målsetningen er å bidra positivt innen utvalgte områder på en måte som er meningsfull og relevant for firmaet, våre medarbeidere og for mottagerne av våre bidrag. CSR-bidragene skal være konsistente med BAHRs kjerneverdier og profil, og ytes både i vårt nærmiljø, men også med virkning utover våre umiddelbare omgivelser. Med dette utgangspunkt er det etablert fem pilarer i vår CSR-strategi:

 • Pro bono arbeid
 • Utdannelse
 • Kultur
 • Økonomiske bidrag
 • BA-HR CSR Forum


PRO BONO ARBEID

I utvalgte tvistesaker bistår vi på pro bono basis, ikke sjelden på vegne av veldedige organisasjoner og institusjoner, men også for bedrifter eller enkeltmennesker. Vi søker å involvere firma og medarbeidere i prosjekter der vi kan bidra med vår kjernekompetanse til å fremme utvikling av samfunnstjenlig virksomhet eller ivareta rettigheter som settes under press.

Aukruststiftelsen

BAHR bistår Aukruststiftelsen  som eier og ivaretar Kjell Aukrusts kunst og de kunstneriske og verdighetsmessige sider ved bruk av Aukrusts arbeider.

Business for Peace

BAHR har gjennom flere år bistått Business for Peace, en stiftelse som arbeider for forskning knyttet til sammenhengen mellom etisk forsvarlig forretningsvirksomhet og fredsskapende tiltak. Mest kjent er stiftelsen for årlig utdeling av pris til ledende forretningsfolk som ved sin personlige virksomhet har skapt et eksempel på etisk og fredsfremmende opptreden. Stiftelsen oppmuntrer til holdninger som er «businessworthy» og ikke bare «creditworthy».

Partnership for Change

Partnership for Change er en norsk-basert, internasjonalt rettet ideell organisasjon som arbeider for et mer rettferdig, sikkert og bærekraftig globalt samfunn. PfC støtter lokale entreprenører og virksomheter som jobber aktivt for sosial bedring. PfC tar en aktiv rolle i sine prosjekter, og bidrar med partnernettverk, finansiering samt strategisk og administrativ kompetanse. Eksempler på utviklingsprosjekter i regi av PfC er barneskoler, yrkesskoler, gründerkurs for kvinner samt samfunnshus med opplæringsprogrammer innen IT, engelsk, helse, naturvern og bevaring av kulturminner. I Norge står PfC bak ulike arrangementer innen sosial innovasjon, filantropi og impact investing, med det formål å skape engasjement og handling. Det siste prosjektet er ”Speak Truth to Power", på norsk "Mot uten Grenser". Dette er et verdensomspennende kultur og undervisningsprogram om menneskerettigheter og om å stå opp mot urett og maktovergrep. Programmet er rettet mot unge mennesker, og hvert år deltar over en million elever i Afrika, USA og Europa.

Radiumhospitalets Venner

Radiumhospitalets Venner overbragte i august 2015 planene for et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet til Oslo Universitetssykehus. Planene er utarbeidet ved hjelp av frivillige bidrag fra en rekke aktører, og BAHR bidro pro bono til prosjektet i form av vurderinger av det rettslige handlingsrommet ved gjennomføring.

UTDANNELSE

Young Ambassadors

BAHR er støttespiller for utdanningsprogrammet Young Ambassadors som jobber for å gi særlig motivert ungdom under utdannelse innblikk i økonomi og samfunnsliv på et avansert nivå.  Sammen med den amerikanske ambassaden, First House, Google, McKinsey og Den Norske Opera & Ballett tilbyr BA-HR foredragsholdere, mentorer i et mentor-program, lokaliteter for arrangementer, og gratis bistand i juridiske spørsmål ved behov, bl.a. i forbindelse med etablering og oppfølging av stiftelse.

Universitetene

BAHR ønsker å bidra til et fruktbart samarbeid mellom praksis og akademia. Ettersom vi daglig nyter godt av universitetenes og de universitetsansattes innsats, mener vi å ha et ansvar for å yte noe tilbake. Vi har derfor engasjert oss i en rekke prosjekter og oppgaver ved eller i samarbeid med universitetene, så som bokprosjekter, artikkelsamlinger, utvikling av undervisningsopplegg, faglige og administrative verv eller annet.

Noen oppgaver best kan løses i et tett samarbeid mellom akademikere og praktikere. Derfor prioriterer vi faglig deltakelse i universitetenes undervisningsopplegg, og vi bidrar med tid og ressurser til forskningsprosjekter hvor vi har noe å bidra med.  En rekke av våre advokater deltar også regelmessig i undervisning, veiledning og sensur.

BAHR sponser en stilling for en vitenskapelig assistent ved Privatretten ved Universitetet i Oslo.

På årlig basis avholder BA-HR en rekke kurs for studenter i Oslo og Bergen, herunder eksamensmanduksjoner, samt seminarer i sivilprosess og forvaltningsrett.  Fagdag i skatterett avholdes i samarbeid med Finansdepartementet.

KULTUR

Astrup Fearnley Museet

I tillegg til det nevnte pro bono arbeid for Aukruststiftelsen inngår BAHR som en av fire hovedsponsorer for og samarbeidspartner med vår nabo Astrup Fearnley Museet. Vi yter årlig et betydelig økonomisk bidrag til museet, og alle våre ansatte får medlemskap i museets venneforening til seg og et familiemedlem.  Museet har en sjelden og anerkjent samling samtidskunst av høy kvalitet og av internasjonalt kaliber, og fremstår som en norsk institusjon med ambisjoner og posisjon til inspirasjon og etterlevelse innen flere områder – også i vår bransje.

ØKONOMISKE BIDRAG

Utover årlige bidrag til Astrup Fearnley Museet stiller BAHR som sponsor for økonomisk støttespiller i flere sammenhenger

YoungShip Oslo

BAHR er i 2016 hovedsponsor for YoungShip Oslo. YoungShip er en non-profit organisasjon for unge mennesker som jobber i maritim industri. Gjennom sponsoratet bidrar BA-HR til nettverkssamlinger hvor kompetanseheving, etiske spørsmål og ESG har sterk fokus.

HumAk 2016

I 2016 er BAHR hovedsponsor for HumAk. HumAk er jusstudentene ved UiO sin humanitæraksjon, og avholdes 5. – 10. september. HumAk 2016 består av konserter, faglige arrangementer og en pengeinnsamling hvor alt går uavkortet til SOS Barnebyer. Dette er en organisasjon som jobber med å støtte foreldreløse og sårbare barn verden over. Årets formål er å gi identitetspapirer til barn i Zimbabwe. Uten identitetspapirer har disse barna ingen rett til helsehjelp, skolegang eller å delta i samfunnet. Siden disse barna ikke er sporbare uten identitetspapirer, er de svært utsatte for menneskehandel og andre overgrep. SOS Barnebyer samarbeider med lokale organisasjoner som tilbyr gratis rettshjelp og har fullmakt til å utstede identitetspapirer.

Øvrig økonomisk støtte:

BAHR er også opptatt av viktigheten av å bidra økonomisk på ad hoc basis til ideelle organisasjoner og innsamlingsaksjoner. I løpet av de siste årene har vi bidratt til:

 • Norsk Folkehjelp
 • Norwegian Green Building Council
 • Amnesty International
 • UNICEF
 • Foreningen for hjertesyke barn
 • Kirkens Bymisjon
 • Fattighuset

 

BAHR CSR FORUM

Dette er et åpent forum hvor vi inviterer bredt til møter med samfunnsmessig fokus. Hittil i 2016 har vi hatt følgende foredragsholdere:

11. februar: Kimberley Motley, amerikansk advokat 

Motley er den første og eneste utenlandske advokaten som fører menneskerettighetssaker i Afghanistan. På tross av mange alvorlige trusler, og stadig verre arbeidsforhold, fortsetter hun sitt viktige arbeid. For sitt sterke engasjement har hun oppnådd internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse.

4. mars: Kerry Kennedy, President Robert F. Kennedy Human Rights

Som sin avdøde far er Kerry Kennedy glødende opptatt å fremme global forståelse av menneskerettigheter og behovet for å stå opp for sine meninger og verdier. Dette gjør hun blant annet gjennom tidligere nevnte prosjekt ”Speak Truth to Power”, som har utgangspunkt i hennes bok med samme navn.

Kennedys bok formidler intervjuer med femti uredde menneskerettsaktivister fra hele verden. Gjennom sterke historier, deriblant fra Nelson Mandela, Elie Wiesel og Rigoberta Menchu, er målet at flere skal våge å bruke sin stemme mot maktovergrep og urett.